ویژگیهای جنبش هنری ژرفگرایی
دریافت اندازه اصلی
دریافت اندازه اصلی
دریافت اندازه اصلی
دریافت اندازه اصلی
ویژگی های سبک
ژرفگرایی
ژرف اندیشی همراه با حرکتهای هنری برای رفتن به اعماق ساختار هر آفریده آشکار آفریدگار لطیف و قادر عالم، از برای خـداشناسی می باشد. به امید خداوند یکتای بی همتا، این نخستین و مهمترین ویــژگی سبـک ژرف گرایی در تمـام زمینه های هنـری خواهد بود
واضـح بـودن هـمـه جــزئیـات یـکی دیــگر از ویـژگــی هــای ایــن سـبک می بـاشد. مـنحصر به فـرد بـودن هر ذره در ساختار هر پدیده از ویژگیهای آشکار این نگرش هنری، میتواند باشد. بسیار بزرگ بودن آثار نقاشی ژرفگرایی گریزناپذیر است و بیگمان این ویژگی به تـأثیر بیشتر بر بینندگان آثار این سبـک نوین کمک میکند
ویژگیهای بیشتر
شیوه ها
نمونه ها
ویژگی های نقاشی سبک
ژرفگرایی
ویژگی های عکاسی سبک
ژرفگرایی
ویژگی های موسیقی سبک
ژرفگرایی
به زودی
به زودی