ویژگی های بیشتر ژرفگرایی
شیوه ها
پایه گذار
دریافت اندازه اصلی
دریافت اندازه اصلی
ویژگی های بیشتر
ژرفگرایی
یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های سبک و نگرش ژرف گرایی، آشکار کردن بیشتر تفاوت بافت ها در اندک فاصله ها می باشد.بنابراین به فضل آفریدگار لطیف، هر چیز یکسانی با تغییر فاصله، تفاوت بافت دارد