شیوه های (تکنیکهای) ویژه ژرفگرایی
شیوه های (تکنیکهای) ویژه
ژرفگرایی
نخستین و بهترین شیوه برای پدید آوردن یک تصویر در سبک ژرفـگرایی، استفاده از میـکروســکوپ الکتـرونــی می باشــد. در شیـوه دوم ژرف گرایـی می توان تمام بافت ها را بر اساس نمونه های کوچک و واقعی بازسازی کرد.در هر دو شیوه بهتر است، ابـتـدا یک نقشـــه راهنمــا بـرای درســت جایگزین شدن نمونه های میکروسکوپی ترسیم شود
ویژگی ها
ویژگیهای بیشتر